C/ Bisbe Rafael J. Verger, 5 - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - rertribucions

INFORMACIÓ SOBRE LES RETENCIONS DE L´IRPF

26/09/2008

La retenció té com a finalitat la recaptació anticipada i paulatina d'allò que ens correspon pagar al final de l'exercici, de manera que quan més es retingui, menys n'hi haurà que pagar arribat el moment de la declaració. I com tal quantitat estarà en funció dels nostres INGRESOS ANUALS i de les nostres CIRCUMSTÀNCIES PERSONALS, aquestes dues variables també es tenen en consideració a l'hora de fixar el percentatge, o tipus de retenció de cada contribuent. Així, pot succeir que a dos subjectes amb els mateixos ingressos anuals se'ls apliquin tipus diferents si, per exemple, un d'ells és solter i l'altre és casat amb fills al seu càrrec, o si un d'ells es divorciat i ha de pagar pensions, sigui compensatòria, sigui d'aliments per fills, o si té al seu càrrec ascendents que depenguin d'ell. Pel mateix motiu, pot donar-se la paradoxa que un contribuen amb uns ingressos majors pugui tenir un tipus de retenció menor que un altre que guany menyis.

De vegade, en aproximar-se el fi de l'exercici, s'eleva repentianment el tipus de retenció en les darreres nòmines de l'any. Això és degut a que els responsables de l'elaboració de les mateixes detecten que el tipus de retenció aplicat al llarg de l'exercici ha estat massa baix, i cerquen amb aquest increment sobrat compensar en alguna mesura les escasses retencions realitzades fins al moment.

A més de tot això, s'ha de tenir en compte que a determinades activitats o circumstàncies se'ls aplica un tipus fix establert legalment i que no depèn de cap dels factors assenayalats, com per exemple els contractes de durada inferior a un any, el percentatge dels quals és del 2%, o la realització de col·laboracions puntuals en cursos, conferències, col·loquis i elaboració d'obres literàries, que estan subjectes a un 18%.

 

« tornar »