C/ Bisbe Rafael J. Verger, 5 - 07010 - Palma
Telf.: 971 461290 · Fax: 971 753046

Inici - Professors de religió

PROGRAMA ELECTORAL D´ANPE

07/11/2011

 

PROGRAMA ELECTORAL PEL PROFESSORAT DE RELIGIÓ


ANPE Illes Balears, sindicat independient, presenta al professorat de Religió, convocat a participar en les eleccions sindicals de 2011, el seu programa electoral pel cuatrieni 2011-2015.


Aquest programa electoral conté les reivindicacions d'ANPE per als nivells educatius de Primària i Secundària, ajustant-se en cada comunitat autònoma a la situació concreta d'aquesta. És un programa reivindicatiu clar, concret, flexible, obert, pràctic i realista, que parteix de la situació actual del professorat i l'educació, i en el qual plantejam objectius assolibles.


Les reivindicacions que presentam són exclusivament professionals, independents de qualsevol opció política. Amb elles, ANPE renova el seu compromís amb el professorat de Religió de l'ensenyament públic.

Què és ANPE?


ANPE és un sindicat professional, independent, consolidat amb més de trenta anys d'activitat sindical reconegut per la seva coherència, format per docents de l'ensenyament públic, que està compromès exclusivament amb els interessos d'aquest col·lectiu i amb la millora de l'educació.


ANPE és un sindicat eficaç, que ha aconseguit nombroses millores per a l'ensenyament públic i els seus professionals i que presta als seus afiliats un important nombre de serveis de qualitat.

 

ANPE és un sindicat reivindicatiu, innovador i diferent que projecta la seva acció sindical en la millora constant de les condicions en què s'exerceix la professió docent, en la implantació d'un model educatiu de qualitat basat en els paràmetres de rigor i esforç, i en la defensa de l'ensenyament públic.

 

ANPE és un sindicat obert, participatiu i plural, respectuós amb les conviccions personals dels seus afiliats, en el qual estan representats tots els col·lectius sense discriminació alguna, i en el qual tenen cabuda tots els professors.

 

ANPE és un sindicat en auge que, mantenint la seva exclusivitat d'àmbit, va a projectar la seva representativitat a partir d'ara en la Federació de Sindicats Independents d'Educació i Sanitat, FSES, que el seu objectiu és fer arribar millor la veu dels professionals independents davant les administracions de l'Estat.

 

ANPE és el sindicat que ha creat el servei Defensor del Professor per atendre a tots els docents que sofreixin problemes de convivència escolar.


ANPE: UN SINDICAT DIFERENT, UNA MANERA DE SER I DE SENTIR L'EDUCACIÓ.

ANPE es manté sempre a prop del professorat, treballa per solucionar els problemes i donar respatll a cada professor individualment, i per aconseguir millores en les condicions laborals i professionals.

 


ANPE presta serveis efectius: informació professional actualitzada diàriament, assessorament davant situacions professionals i administratives, acompanyament en les situacions de conflicte a través del Defensor del Professor, atenció jurídica, convenis amb diverses entitats, i activitats de formació i d'oci.ASSOLIMENTS I SUPORT D'ANPE AL PROFESSORAT DE RELIGIÓ

ANPE s'ha consolidat al llarg dels seus més de trenta anys de trajectòria com a sindicat professional més representatiu en l'àmbit del Professorat de Religió i de la Funció Pública Docent, gràcies al suport i respatll del professorat en els processos electorals i a la confiança dels seus afiliats. Això li ha permès aconseguir millores importants per als docents de tots els nivells educatius i signar acords amb la pràctica totalitat de les administracions educatives.

ANPE és un sindicat amb projecció estatal i autonòmica, en els àmbits de la qual ha aconseguit, entre altres millores, les següents:


• Millores salarials i cobrament de triennis.


• Ajudes econòmiques per a formació permanent.


• Els professors de religió tenen contracte laboral indefinit.


• Elaboració de llistes atenent als principis d'igualtat, mèrit i capacitat, igual que per les altres especialitats.


• Constitució de Comitès d'empresa específics.

 • Complements de CRA (Centre Rural Agrupat) i compensació horària per itineràncies.

 

Per Sentències favorables:

 


• Valoració com a mèrit en l'apartat del Barem de l'experiència com a professor de religió en les oposicions a funcionaris docents.


• Cobrament d'indemnització per finalització de contracte.


• Ajuda per accidents per a llocs itinerants.


• Dret dels professors de religió amb titulació adequada i contractats amb caràcter indefinit a exercir càrrecs de Vicedirector, Secretari i Cap d'Estudis.


Gràcies a la presència d'ANPE en la Taula de Negociació del Ministeri d'Educació i a les diferents Taules Sectorials de cada comunitat Autònoma on ANPE està present:


Les propostes d'ANPE sobre el professorat de Religió i la seva àrea es recullen en les Addicionals 2º i 3ª de la LOE. Destaquem:


• Oferta obligada i caràcter voluntari per a alumnes.


• Contractes i professorat sota tutela de l'Estatut de Treballadors.


• Criteris objectius d'igualtat, mèrit i capacitat per accedir a llocs de treball.


• Remoció subjecta a DRET.


• Negociació sindical d'aspectes laborals.REIVINDICACIONS GENERALS D'ANPE


Reconeixement de l'àrea de Religió dins del currículum de cada etapa, com a assignatura de ple dret.


Negociació d'un Conveni Col·lectiu propi, com a pas previ per a la seva INCLUSIÓ EN L'ESTATUT DE LA FUNCIÓ PÚBLICA DOCENT.


Possibilitat de jornada completa per al Professorat de Religió. Nombre d'hores per tenir horari complet (arc entre 14 i 16 hores lectives en Secundària, i entre 16 i 21 hores en Primària). Possibilitat de completar horaris amb altres hores: biblioteques, suports, coordinacions,...


Exigència d'una Alternativa amb continguts per a l'alumnat que no triï Religió i avaluable.


Negociació d'un nou model de concurs de trasllats on s'estableixin les dues opcions, canvi de destinació i ampliació horària.


Creació de departaments de Religió pels IES.


Impartició d'assignatures optatives i assignatures afins en determinades circumstàncies.


Que el lloc de treball i l'horari del professorat de Religió no estigui supeditat al nombre d'alumnes que escullin l'assignatura cada curs.


Estabilitat del Professorat. Possibilitat d'accedir a càrrecs directius.


Contractes per jornades completes, completant horari amb activitats viables en el Centre.


Acord d'itineràncies: cobertura en accidents, pagament de kilometratje, salut laboral, accidents "in itinere".


Reconeixement de l'experiència docent pel concurs-oposició. (A Astúries es va dictar una sentència favorable en aquest sentit i en diverses comunitats ja és computable).


Accés a càrrecs directius. (La recent Sentència del Tribunal Suprems, amb seu a Madrid, sobre el dret a ostentar llocs directius així com tutories i prefectures de departaments, ens dóna la raó en aquesta històrica reivindicació d'ANPE).


Actualització de Plantilles. Definició de RPTs en cada Comunitat Autònoma.


Permutes entre el professorat en determinades circumstàncies.


Constitució d'una Taula de Negociació permanent amb els representants del col·lectiu de professors de Religió no transferits a nivell estatal.


Negociació amb les autoritats competents per a l'accés del professorat de Religió a la Funció Pública.


Definició del caràcter de les places en les diferents convocatòries (substitucions o vacants).


Comissions de servei discrecionals.


Reconeixement de l'experiència docent a l'efecte de convocatòria d'oposicions.


Confecció de llistes per a la impartició dels ensenyaments de Religió.


Adjudicació de llocs de treball. L'accés al lloc de treball ha de fer-se publicant barem i llistat, fent una adjudicació posterior.


Modificacions de determinats aspectes del procediment de concurs i accés a destinació actualment en vigor.


Creació de llistes de reserva per cobrir substitucions temporals o destinacions provisionals en la post-adjudicació.


Estabilitat del professorat mitjançant la creació de comissions de seguiment entre l'Administració i els sindicats.


Característiques específiques del professorat de religió: permisos i llicències, etc. (S'ha d'aplicar el mateix règim jurídic que l'establert per a la resta del personal docent funcionari).


Negociació amb l'EM del traspàs del professorat de Religió a les Comunitats Autònomes.


Desenvolupament del RD 696/2007, de 01 de juny, pel qual es regula la relació laboral dels professors de religió prevista en la disposició addicional tercera de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.


Reducció horària lectiva del professorat de Religió major de 55 anys.


Ajudes i plans d'acció social, ajudes de formació i llicències per estudis. (Dret a les mateixes ajudes que la resta del professorat).


Actualització de retribucions i millores en les condicions econòmiques de les itineràncies.


Jubilacions del professorat de Religió. Millores en el sistema actual.


Abonament de Sexennis: 6 anys de servei docent i suficients crèdits de formació.


Estabilitat laboral per al professorat substitut amb cinc anys de servei.


Comissions de Servei igual que la resta de professors.


Possibilitat de coordinar els diferents Planes i Projectes i Programes que cada autonomia dissenyi.« tornar »